WARTO     WIEDZIEĆ

ZUS
Warto wiedzieć ile można dorabiać na emeryturze i rencie bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

          Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba pracujących emerytów w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosła. Dlatego pracujące osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę i nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, powinny jednak uważać, aby ich świadczenie nie zostało zmniejszone lub zawieszone. Przepisy przewidują bowiem limit, którego przekroczenie może przynieść dla nich przykre skutki.

          Z raportu przygotowanego przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS wynika, że na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 747,2 tys. osób, co oznacza 30 proc. wzrost na przestrzeni ostatnich czterech lat. W powyższym dokumencie możemy przeczytać również, że wśród pracujących emerytów więcej jest kobiet (56 proc.) niż mężczyzn (44 proc.).
          W świetle tych trendów warto wiedzieć kto i do jakiej kwoty może dorabiać na emeryturze bez obawy o jej zmniejszenie lub zawieszenie.

         Zanim przejdziemy do omówienia limitów i tego jakie przychody będą brane pod uwagę przez ZUS przy ewentualnym obniżeniu lub zawieszeniu emerytury, trzeba odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: kogo w ogóle owe ograniczenia dotyczą?

          Po pierwsze, emeryt, który osiągnął pełen wiek emerytalny może zarobkować bez żadnych ograniczeń.  W takiej sytuacji emeryt nie musi składać do ZUS dodatkowej informacji o wysokości przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy.

          Po drugie, ograniczenia wszystkich obejmują emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a zatem osoby pobierające wcześniejszą emeryturę. Wiek ten dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65.
    Ponadto, te osoby są zobligowane do zawiadomienia ZUS o podjęciu przez nich pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu.

          Dodatkowo, należy pamiętać, że w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, muszą to uczynić niezwłocznie. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku ZUS może zażądać zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały takiej osobie i to aż za 3 lata wstecz.

          Należy pamiętać również, że na jednym złożeniu zaświadczenia się nie skończy. W świetle wspomnianego rozporządzenia emeryt i rencista powinien zawiadomić organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Na jego podstawie ZUS będzie ustalał czy wypłacił świadczenie w prawidłowej wysokości.

          Gdy już wiemy kogo dotyczą limity, to warto przejść do wskazania jakie przychody będą miały wpływ przy ewentualnym zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytury.
     ZUS będzie brał pod uwagę przychody:

 • z pracy na podstawie stosunku pracy;
 • z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie:
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia;
 •  z pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej;
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • z pracy nakładczej;
 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • ze stypendium sportowego;
 •  z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 •  ze służby w służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 •  z działalności wykonywanej za granicą;
 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 •  ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.
           ZUS przy ustalaniu przychodu, od którego zależy czy emerytura zostanie zmniejszona lub zawieszona uwzględnia kwotę, od której oblicza się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (podstawa wymiaru składek).

           W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118) zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70%, a zawieszenie po przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

           Trzeba jednak pamiętać, że z kwartału na kwartał limity dorabiania będą się różniły.
           Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z dnia 13 listopada 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale wyniosło 4931,59 zł. Dla porównania: w drugim kwartale wynosiło ono 4839,24 zł, a w pierwszym 4950,94 zł.
           Tyle teoria. Pora teraz przełożyć te limity na konkretne kwoty. I tak w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie do 3.452,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia ich świadczeń.
          Jeżeli jednak emeryt lub rencista uzyska przychód między 3.452,20 zł brutto do 6.411,10 zł jego świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone przez ZUS.

        Przekroczenie miesięcznej kwoty powyżej 6.411,10 zł brutto spowoduje wstrzymanie przez organ rentowy wypłaty świadczenia (zawieszenie emerytury).

 Źródła: https://www.prawo.pl
https://serwisy.gazetaprawna.pL
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL