FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

AKTUALNOŚCI  STOWARZYSZEŃ  SŁUŻB   MUNDUROWYCH  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
W dniach 25 – 27 maja br. obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kongres dokonał oceny działań Federacji w mijającej Kadencji, dokonał zmiany statutu, wybrał nowe władze oraz przyjął uchwałę programową na kolejną kadencję. Działalnością Federacji w bieżącej kadencji będzie kierował zarząd w składzie:
Przewodniczący - Piotr IWAT,
Wiceprzewodniczący:
 • Henryk BUDZYŃSKI,
 • Bogdan KOMOROWSKI,
 • Leszek SZREDER,
Sekretarz – Stanisław KALSKI,
Skarbnik – Tatiana AKSAMIT.
Członkowie:
 • Andrzej ADAMCZYK,
 • Józef FLIS, Marian GRZESIK,
 • Ryszard GÓRAN,
 • Zbigniew HADAŚ,
 • Włodzimierz KASPRZYCKI,
 • Andrzej KRASICKI,
 • Sławomir MATUSEWICZ,
 • Leszek SZCZEPANOWSKI,
 • Marek TRZYBIŃSKI,
 • Władysław WALASEK,
 • Wiesław WOSZCZYNA.
Kongres wybrał także 7-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – Adam SPYCHALSKI,
Wiceprzewodnicząca – Lucyna KOWALEWSKA,
Sekretarz – Leszek ELAS,
Członkowie:
 • Grzegorz DOMASZEWICZ,
 • Jan FABIAŃSKI Mariusz KOSMATY,
 • Andrzej SAWICKI,

Nowym władzom życzymy sukcesów w kierowaniu działalnością Federacji.

UCHWAŁA PROGRAMOWA IV KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

            Kongres wysoko ocenia wysiłek i zaangażowanie Zarządu Federacji oraz wszystkich stowarzyszeń wchodzących w jej skład, realizujących trudne zadania wynikające ze zmieniającej się sytuacji, mimo wyzwań i przeciwności pojawiających się w mijającej kadencji.
Kongres wyraża podziękowanie przedstawicielom partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkim obywatelom popierającymi działania Federacji.
            My, byli żołnierze i funkcjonariusze szanujemy porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego, będziemy nadal wspierać jego rozwój i wypowiadać się w sprawach istotnych dla państwa i społeczeństwa. Sprzeciwiamy się krzywdzącym nas decyzjom i alienowaniu funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych ze społeczeństwa. Nie możemy się godzić, aby formacje, które ogromnym wieloletnim wysiłkiem uzyskały bardzo wysokie zaufanie społeczne traciły je przez nieodpowiedzialne decyzje polityczne. Nie godzimy się na narzucanie nam jednego, „jedynie słusznego punktu widzenia”, a także na podział byłych żołnierzy i funkcjonariuszy na lepszych i gorszych, na traktowanie nas jako ludzi gorszej kategorii, na sukcesywne pozbawianie nas przysługujących nam praw nabytych. Sprzeciwiamy się zakłamywaniu historii i wymazywaniu określonych grup byłych żołnierzy i funkcjonariuszy oraz całych formacji mundurowych z historii narodu i podważania ich patriotyzmu Realizując postanowienia statutu oraz wnioski i postulaty zgłoszone w czasie dyskusji plenarnej, lV Kongres Federacji Stowarzyszeń Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia, że głównymi celami działania Federacji w nadchodzącej kadencji w latach  2022 – 2026  będą:

 1) zachowanie jedności działania stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych;
 2) podejmowanie działań w obronie słusznie nabytych praw przez funkcjonariuszy i żołnierzy;
 3) organizowanie pomocy osobom dotkniętych skutkami tzw. ustaw represyjnych;
 4) konsolidowanie Federacji poprzez włączanie się jej członków i sympatyków w nurt działań podejmowanych w obronie należnych nam praw,
     poszanowania naszej godności i honoru oraz należnego miejsca w historii narodu polskiego;
  5) pozyskiwania środków finansowych na pomoc dla osób dotkniętych skutkami tzw. ustaw represyjnych;
  6) rozszerzanie obszarów działania Federacji poprzez nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi,
      podejmowanie wspólnych działań na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje wszystkich członków Federacji do:
 • podejmowania działań służących poprawie skuteczności i efektywności funkcjonowania Federacji oraz aktywizowania do działalności społecznej szczególnie młodszych wiekiem członków stowarzyszeń;
 • pozyskiwania sojuszników dla działalności Federacji spośród różnych instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz innych partnerów społecznych;
 • współdziałania z organami samorządu terytorialnego, włączanie się w nurt działania lokalnych organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw służących społecznościom lokalnym;
 • nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w realizacji ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich;
 • monitorowania warunków socjalnych i zdrowotnych emerytów mundurowych w celu doskonalenia działalności socjalno – zdrowotnej, organizacja pomocy dobrosąsiedzkiej i koleżeńskiej;
 • pozyskiwania środków finansowych na pomoc dla osób dotkniętych skutkami tzw. ustaw represyjnych;
 • prezentowania problemów emerytów służb mundurowych w krajowych środkach masowego przekazu na forach międzynarodowych, uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach, sympozjach i konferencjach poświęconych aktualnym problemom środowisk byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy;
 • wspierania członków związków i stowarzyszeń służb mundurowych zrzeszonych w Federacji, którzy zamierzają kandydować w wyborach samorządowych i parlamentarnych, a także organizowania akcji promujących kandydatów zasługujących na nasze zaufanie;

 IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zobowiązuje nowo wybrane władze Federacji oraz władze wszystkich stowarzyszeń – członków Federacji do przedstawienia treści niniejszej uchwały w swych szeregach.
 Kongres zobowiązuje Zarząd Federacji do uaktualniania zadań określonych w niniejszej uchwale.   

źródło:     https://www.fssm.pl/wazne-zmiany-w-fssm-rp                                 

Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL