STATUT  KOŁA


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku.

Zasadniczymi celami działania Związku jest: obrona czci, honoru i godności żołnierzy zawodowych, ochrona nabytych praw i interesów, utrzymanie więzi pomiędzy byłymi żołnierzami zawodowymi, a macierzystymi jednostkami, propagowanie tradycji i historii oręża polskiego jak również umocnienie koleżeństwa oraz organizowanie pomocy dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin.

Organem prasowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest "Głos Weterana i Rezerwisty".

Struktura organizacyjna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego obejmuje:

- organizacje krajową z władzami naczelnymi /Zarząd Główny/;
- organizacje wojewódzkie /rejonowe/ z władzami wojewódzkimi /rejonowymi/;
- koła jako podstawowe jednostki organizacyjne.

STATUT -  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest dostępny:
na stronie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego :

http://www.zzwp.pl/strona-glowna/


                                                PEŁNA TREŚĆ ZNOWELIZOWANEGO STATUTU ZWIĄZKU


                                                                                         STATUT
                                                           ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
                                                                              TEKST JEDNOLITY
              uwzględniający zmiany wprowadzone przez XII Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 21czerwca 2022 r.        

                                                                                         Rozdział I

                                                                          POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                             § 1

1. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym, demokratycznym oraz
    samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o
    stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 2.  1) Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego;

      2) dziedziczy: a) wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, w tym Związku
          Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów II RP; b) dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych
          Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.    

3. Dewizą Związku jest hasło: „ Zawsze Wierni Ojczyźnie”.

4. Głównymi celami Związku są:

   1) integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji
       walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność;

   2) wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy,
       udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej;

   3) utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

5. Związek jest organizacją pożytku publicznego.

6. Związek ustanowił Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

7. Świętem Związku jest dzień 14 czerwca.

8. Członkowie Związku, w sprawach związkowych, zwracając się do siebie stosują formę grzecznościową „Koleżanko”, „Kolego”.

                                                                                          § 2 

1. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Związek może tworzyć (rozwiązywać) terenowe jednostki organizacyjne.

4. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:

    1) organizacje wojewódzkie i rejonowe;

    2) koła. 

                                                                                          § 3

1. Związek posiada osobowość prawną.

2. Organizacje wojewódzkie i rejonowe mogą nabyć osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego.

3. Związek nie odpowiada za zobowiązania terenowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność
    gospodarczą.

    a) Zarząd Główny ma prawo nie wyrazić zgody na prowadzenie przez organizację wojewódzką i rejonową działań
        niezgodnych z celami statutowymi Związku lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą zaszkodzić
        wizerunkowi Związku. 4. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

                                                                                         § 4

1. Związek ma prawo posiadania hymnu oraz sztandaru, a także używania pieczęci, od-znak i oznak według wzorów
    zgodnych z ustawami oraz przepisami wykonawczymi.

2. Wzór sztandaru ustanawia Krajowy Zjazd Delegatów lub Zarząd Główny w drodze uchwały.

3. Do posiadania sztandaru uprawnieni są: Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz koła Związku.

4. Procedury nadania sztandaru określa Zarząd Główny w formie uchwały.

5. Wzory odznak związkowych (honorowych i organizacyjnych) ustanawia Krajowy Zjazd Delegatów lub Zarząd
    Główny w formie uchwały, określając także zasady i tryb ich na-dawania i noszenia.

                                                                                         § 5

1. Związek ma prawo posiadać własny organ prasowy.

2. Władze i członkowie Związku dzięki stałej prenumeracie przyczyniają się do rozwoju swego organu prasowego.

                                                                                         § 6

1. Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia spraw związkowych mogą być
    zatrudniani pracownicy. Zarząd danego szczebla określa ich zadania oraz w ramach własnego budżetu określa
    wysokość ich wynagrodzeń.

2. Osoby pełniące w Związku określone w Statucie funkcje z wyboru  mogą na mocy uchwały Zarządu Głównego,
    zarządu wojewódzkiego lub rejonowego - być zatrudnione w charakterze pracowników.

3. Wysokość wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 2 określa Zarząd Główny, zarząd wojewódzki lub
    rejonowy w drodze uchwały.

4. Osoba wybrana na funkcję Prezesa Związku, nie może pełnić funkcji we władzach lub organach kontroli spółek
    oraz fundacji utworzonych przez Związek.

5. W umowach między Związkiem, a członkiem Zarządu Głównego, zarządu wojewódzkiego lub rejonowego oraz w
    sporach z nim, Związek reprezentuje członek właściwej komisji rewizyjnej wskazany w uchwale komisji lub
    pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów lub zjazdu właściwego szczebla.

                                                                                          § 7

1. Związek w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i zasadę tolerancji światopoglądowej.

2. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie
    funkcjonujących w kraju partiach politycznych, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do
    kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego, jak również
    do przynależności do związków wyznaniowych.

3. Związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne mogą popierać swoich członków ubiegających się o mandat w
    wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego, a także w wyborach do władz samorządu
    terytorialnego.

4. Związek i jego członkowie mają prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

                                                                                          § 8

    Czas istnienia Związku jest nieograniczony.

                                                                                         § 9


1. Związek, na mocy uchwały Zarządu Głównego, może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być
    członkiem związku stowarzyszeń ( federacji ) działających w kraju, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie
    pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Statutem Związku oraz nie naruszają
    zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Pol-ska jest stroną.

2. Związek, na mocy uchwały Zarządu Głównego, może ustanawiać fundacje do realizacji celów statutowych.

3. Jednostki organizacyjne Związku mogą nawiązywać współpracę lub zawierać porozumienia z organami władzy
    publicznej, instytucjami i jednostkami wojskowymi oraz z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami
    istniejącymi na obszarze ich działania, a także z organizacjami o podobnym charakterze, funkcjonującymi w
    państwach członkowskich NATO, w ramach ogólnie obowiązujących zasad oraz zgodnie z celami działania
    Związku.

                                                                                            Rozdział II

                                                                              CELE I FORMY DZIAŁANIA

                                                                                                § 10

1. Celami działalności Związku są:
   1) obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy
       warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska. Organizowanie opieki dobrosąsiedzkiej,
       wolontariatu, rehabilitacji i kole- żeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonków, a
       także pomocy socjalnej dla osób najbardziej potrzebujących;

    2) integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt
        państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego,
        organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych;

   3) obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz kształtowanie środowiskowej solidarności i więzi z
       żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową;

   4) kultywowanie w środowisku członków Związku i wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, tradycji
       walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny
       światowej, w ruchu oporu, promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby Ojczyźnie, opieka nad
       miejscami pamięci narodowej i grobami poległych żołnierzy;

   5) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz podtrzymywanie wiedzy fachowej,
       kondycji fizycznej i strzeleckiej;

   6) wykonywanie świadczeń o charakterze edukacyjno – wychowawczym.

   7) działania na rzecz wzmacniania aktywności seniorów oraz ich kondycji psychofizycznej, przeciwdziałające
       poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych.

2. Cele wymienione w ust. 1 Związek realizuje przez:
   1) współpracę z organami władzy publicznej w zakresie kształtowania korzystnych dla środowiska rozwiązań
      prawnych oraz polityki zdrowotnej i socjalnej, a także w pozostałych sprawach będących przedmiotem działalności
      Związku;

   2) współdziałanie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi RP i innymi re-sortami rządowymi w
       zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, kultywowania tradycji walk
       niepodległościowych oraz zapewnienia zorganizowanej opieki chorym, niedołężnym byłym i obecnym żołnierzom,
       ich współmałżonkom, a także w zakresie pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym;

   3) uczestniczenie w organizowaniu oraz obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznic wydarzeń
       historycznych, walk niepodległościowych;

   4) inspirowanie i udział w opiece nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy;

   5) organizowanie zawodów oraz imprez sportowo-obronnych, podróży wojskowo-historycznych, krajoznawczych,
       imprez kulturalnych, spotkań towarzyskich i rodzinnych;

   6) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz środowiska służb mundurowych, młodzieży,
       mieszkańców regionu i kraju;

   7) upowszechnianie wśród członków Związku wiedzy o przysługujących im uprawnieniach, organizowanie spotkań z
       przedstawicielami władz wojskowych i samorządowych, instytucji obsługujących społeczeństwo, a także
       organizowanie szkolenia poszerzającego wiedzę członków Związku;

   8) wspieranie działalności i udzielanie pomocy Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w zdobywaniu
       funduszy na realizację statutowych celów Fundacji;

   9) wspieranie akcji pozyskiwania 1% podatku należnego na realizację statutowych celów Związku;

  10) współpracę z wojskowymi instytucjami emerytalnymi, zwłaszcza w dziedzinie wykorzystania funduszu
        socjalnego.

                                                                                Rozdział III

                                              CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                                                      § 11


1. Członkowie Związku dzielą się na:
   1) zwyczajnych;
   2) honorowych;
   3) wspierających.

2. Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja członkowska, której wzór określa Zarząd Główny.

                                                                                     § 12

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:
   1) żołnierze, którzy pełnili w Wojsku Polskim zawodową służbę wojskową;

   2) oficerowie i podchorążowie rezerwy, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi re-zerwy, którzy nie pełnili
       zawodowej służby wojskowej;

   3) żołnierze, którzy pełnili służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz w innych jednostkach
       lub instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji;

   4) żołnierze zawodowi w służbie czynnej mogą być członkami zwyczajnymi Związku na zasadach określonych
       w ustawie;

   5) małżonki i małżonkowie oraz pełnoletni członkowie rodzin żołnierzy wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i pkt 4;

   6) wdowy (wdowcy) po zmarłych żołnierzach wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i pkt 4;

   7) osoby przeniesione do rezerwy, bez odbycia służby wojskowej, utożsamiające się z celami Związku
       określonymi w niniejszym Statucie;

   8) osoby zainteresowane działalnością Związku, które zadeklarują chęć realizacji jego celów statutowych.

2. Członkiem Związku nie może być osoba:
   1) w stosunku do której prawomocnie orzeczono środek karny wydalenia z zawodowej służby wojskowej
       lub degradację;

   2) prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie;

   3) w stosunku do której orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych.

                                                                                       § 13
 
 1. Decyzję o przyjęciu na członków zwyczajnych Związku podejmuje zarząd koła w formie uchwały i przedstawia o
     tym informację na najbliższym walnym zebraniu członków koła.

 2. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Związku zainteresowanemu przysługuje odwoła  nie do walnego zebrania
     członków koła.  

3. Decyzja negatywna walnego zebrania członków koła jest ostateczna i nie podlega za skarżeniu.

                                                                                     § 14

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
   1) wybierać i być wybierani do wszystkich władz Związku;

   2) uczestniczyć w walnych zebraniach członków macierzystego koła z głosem decydującym oraz w uroczystościach
       i imprezach  organizowanych przez koła;

   3) brać udział w posiedzeniach władz Związku, na których są podejmowane decyzje ich dotyczące;

   4) uzyskiwać bieżące informacje o uchwałach i działalności wszystkich instancji Związku;

   5) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Związku oraz oceniać i poddawać krytyce działalność Związku
      (zarówno jego władz jak i poszczególnych jego członków);

   6) korzystać z pomocy socjalnej Związku;

   7) odwoływać się do władz Związku na zasadach określonych w Statucie;

   8) być wyróżniani i odznaczani za działalność związkową;

   9) nosić odznakę organizacyjną Związku;

  10) reprezentować Związek na zewnątrz z upoważnienia jego władz;

  11) do pogrzebu zgodnie z Ceremoniałem wojskowym lub Poradnikiem ceremonialnym ZŻWP z udziałem
       delegacji Związku.

                                                                                     § 15

 Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani:
   1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku;

   2) realizować cele Związku, brać aktywny udział w jego działalności i propagować go na zewnątrz;

   3) przestrzegać zasad honor u i godności oraz obyczajów żołnierzy Wojska Polskiego, zasad współżycia
       społecznego i umacniać więzi koleżeńskie;

   4) dbać o dobre imię Związku;

   5) należeć do jednego z kół Związku, opłacać składki członkowskie.

                                                                                      § 16

1. Honorowym członkiem Związku jest osoba, której na wniosek jednostek organizacyjnych związku lub z własnej
    inicjatywy Zarząd Główny, w drodze uchwały nadał ten tytuł.

2. Tytuł honorowego członka Związku może być nadany członkom zwyczajnym, szczególnie zasłużonym dla Związku,
    wyróżnionym odznaką honorową “Za zasługi dla Związku” oraz wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla
    Związku.

3. Za wybitne zasługi dla Związku, organizacji wojewódzkiej lub rejonowej i koła, tytuł honorowego członka może
    być nadany osobom niespełniającym wymogów określonych w ust.2.

 4. Członkowie honorowi są otaczani powszechnym szacunkiem i zapraszani do udziału w uroczystościach
     i imprezach organizowanych przez Związek. 

                                                                                        § 17


1. Wspierającym członkiem Związku może być osoba fizyczna lub prawna honorująca cele statutowe Związku
    i udzielająca mu, lub jego członkom, pomocy w każdej formie.

 2. Członkowie wspierający Związku korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym określonym w § 14,
     pkt. 3, 5, 8. Mogą uczestniczyć w walnych zebraniach członków koła z głosem doradczym oraz w uroczystościach
     i imprezach organizowanych przez koła.

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Prezydium Zarządu Głównego, na wniosek
    jednostek organizacyjnych związku lub z własnej inicjatywy.

4. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w drodze uchwały Prezydium Zarządu Głównego z powodu;
    a) pisemnej rezygnacji,
    b) nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Związku,
    c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

 5. Od uchwały Prezydium Zarządu Głównego w przedmiocie utraty członkostwa wspierającego członkowi
     przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.


                                                                                       § 18

Za zasługi w realizacji celów Związku mogą być udzielane następujące wyróżnienia:
1) nadanie tytułu honorowego prezesa Związku, honorowego prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego,
    honorowego prezesa koła;

2) nadanie tytułu honorowego członka Związku;

3) wpis do honorowej księgi zasłużonych dla Związku;

4) wpis do honorowej księgi zasłużonych organizacji wojewódzkiej lub rejonowej;

5) nadanie tytułu „ Człowieka Roku Związku”;

6) nadanie odznaki honorowej “Za Zasługi dla Związku”;

7) nadanie orderu, krzyża, medalu lub odznaki okolicznościowej;

8) wręczenie dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego;

9) udzielenie pochwały.


                                                                                          § 19


1. Tytuł honorowego prezesa Związku nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego
    w drodze uchwały.

2. Tytuł honorowego prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego Związku nadaje wojewódzki lub rejonowy
    zjazd delegatów w drodze uchwały na wniosek zarządu wojewódzkiego lub rejonowego.

3. Tytuł honorowego prezesa koła nadaje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła na wniosek
    zarządu koła w drodze uchwały.

4. Przepisy § 16 ust.3 stosuje się również do wyróżnionych tytułem honorowym wymienionym w ust. 1-3.

5. Wpisu do honorowej księgi zasłużonych dla Związku, nadanie tytułu „ Człowieka Roku Związku” oraz nadanie
    odznaki honorowej “Za Zasługi dla Związku” dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek
    Prezydium Zarządu Głównego.

6. Wpisu do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej lub rejonowej dokonuje się na podstawie
    uchwały zarządu wojewódzkiego na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego.

7. Odznaczenia i wyróżnienia związkowe nadają: Prezydium Zarządu Głównego, prezydium zarządu wojewódzkiego
    lub rejonowego oraz zarząd koła zgodnie z zasadami i trybem ich nadawania.

8. Udzielenia pochwały dokonują
    władze Związku wymienione w ust. 7.


                                                                                           § 20


Za wybitne zasługi dla obronności kraju lub wyróżniającą się działalność społeczną władze Związku mogą występować do właściwych organów władzy publicznej lub organizacji społecznych o wyróżnienie członków Związku. Wnioski te mogą dotyczyć:
1) nadania orderu, odznaczenia państwowego, resortowego albo odznaki;

2) mianowania na wyższy stopień wojskowy;

3) wyróżnienia przez popularyzowanie osiągnięć w środkach masowego przekazu;

4) wręczenia dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego;

5) włączenia do składu delegacji władz Związku na uroczystości państwowe, wojskowe i inne imprezy.


                                                                                          § 21


Ustanie członkostwa zwyczajnego w Związku następuje w przypadku:
 1) rezygnacji pisemnej złożonej do zarządu koła;

 2) skreślenia z ewidencji dokonanej przez zarząd koła z powodu:
     a) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez dwanaście miesięcy  po uprzednim pisemnym wezwaniu
         zainteresowanego do wpłacenia składki członkowskiej w określonym terminie;
     b) prawomocnego orzeczenia środka karnego wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub degradację;
     c) prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione w wyniku motywacji za-sługującej na szczególne
         potępienie;
     d) orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;

 3) wykluczenie ze Związku przez zarząd koła z własnej inicjatywy lub wniosku sądu koleżeńskiego szczebla
     wojewódzkiego lub rejonowego w przypadku:
    a) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami władz Związku;
    b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach i zebraniach koła przez 12 miesięcy;


                                                                                               § 22


Za nierealizowanie zadań ujętych w § 15 pkt 1–5 Sąd Koleżeński organizacji wojewódzkiej lub rejonowej może stosować następujące kary organizacyjne:
   1) upomnienie;

   2) naganę;

   3) zakaz pełnienia funkcji we władzach Związku na określony czas lub na stałe;

   4) zawieszenie w prawach członkowskich na określony czas;

   5) wnioskowanie do Zarządu Koła o wykluczenie ze Związku.


                                                                                                § 23


1. Od uchwały Zarządu Koła dotyczącej ukarania karą wymienioną w § 21 ust. 3 lit. a i b przysługuje członkowi
    Związku odwołanie do Walnego Zebrania Członków Koła.

2. Członkowi Związku ukaranemu kara wymienioną w § 22 na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje
    odwołanie na zasadach i w trybie określonym w § 37 ust. 1 i § 53 ust. 3 Statutu.


                                                                                          Rozdział IV

                                                                STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU


                                                                                             § 24


Struktura organizacyjna Związku obejmuje:
  1) organizację krajową z władzami naczelnymi;

  2) organizacje wojewódzkie i rejonowe z władzami wojewódzkimi i rejonowymi;

  3) koła - jako podstawowe jednostki organizacyjne.


                                                                                            § 25


1. Władze naczelne, wojewódzkie i rejonowe Związku są wybierane w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej
    liczbie kandydatów z udziałem, co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

2. Władze koła mogą być wybierane w głosowaniu tajnym lub jawnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów,
    w zależności od decyzji walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków, podjętej zwykłą większością
    głosów członków uczestniczących w głosowaniu.

3. Wybranym do władz jest kandydat, który mieści się w limicie ustalonym przez walne zebranie lub zjazd delegatów
    oraz uzyskał ponad 50% głosów członków (delegatów) uczestniczących w głosowaniu.

4. Decyzje władz Związku podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
    w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej
    oraz wymagają za-protokołowania lub mogą stanowić załącznik do protokołu posiedzenia.
 
5. Nie można zostać członkiem władz Związku na tym samym szczeblu, będąc w związku małżeńskim, konkubinacie
    albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z innym członkiem tych władz.
    Na tym samym szczeblu władz Związku można być członkiem tylko jednego organu władzy.

6. Liczba wybieranych delegatów na wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów winna być proporcjonalna do liczby
    członków koła, a na Krajowy Zjazd Delegatów proporcjonalna do liczby członków organizacji wojewódzkiej lub
    rejonowej. Delegaci zachowują mandat przez okres kadencji władz. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji
    i przeprowadzenia wojewódzkich lub rejonowych zjazdów delegatów określa zarząd wojewódzki lub rejonowy,
    a Krajowego Zjazdu Delegatów – Zarząd Główny.

7. 1) każdy z członków władz Związku może w czasie kadencji zrezygnować z pełnienia funkcji;

    2) w razie wakatu na funkcji prezesa Związku, prezesa zarządu wojewódzkiego lub re- jonowego oraz w
        przypadkach określonych w § 21 Statutu dotyczących tych osób, nowego prezesa Związku wybiera
        Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w trybie § 29 Statutu, a prezesa zarządu wojewódzkiego lub
        rejonowego wybiera nad- zwyczajny wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów w trybie § 45Statutu.”

    3) w przypadku wystąpienia wakatu we władzach naczelnych, wojewódzkich lub re-jonowych w trakcie kadencji,
        skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród delegatów (członków) w drodze kooptacji. Kooptacji
        dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
        niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru. Natomiast w sytuacji wystąpienia wakatu we władzach Koła,
        składy tych władz uzupełniane są w drodze wyborów uzupełniających przez Walne Zebranie Członków Koła.

    4) odwołania członków władz Związku dokonują władze uprawnione do ich powoływania.

8. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

9. Władze Związku są obowiązane:
    1) rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia
        członków Związku oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
    2) systematycznie informować członków Związku o podjętych uchwałach oraz o dokumentach normatywno-
        prawnych dotyczących Związku i jego członków.

10. Władze naczelne, wojewódzkie lub rejonowe opracowują regulaminy organizacyjne, w których określają zakres
      działania władz oraz obowiązki osób pełniących kierownicze funkcje.


                                                                                       Rozdział V

                                                                      WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU


                                                                                          § 26

Władzami naczelnymi Związku są:

   1) Krajowy Zjazd Delegatów;

   2) Zarząd Główny;

   3) Główna Komisja Rewizyjna;

   4) Główny Sąd Koleżeński.

                                                               A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW


                                                                                        § 27


1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się, jako zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
   1) z głosem decydującym  delegaci wybrani na wojewódzkich i rejonowych zjazdach delegatów;

   2) z głosem doradczym,

   3) członkowie prezydium władz naczelnych niebędący delegatami,

   4) prezesi zarządów wojewódzkich i rejonowych niebędący delegatami,

   5) osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu Głównego.

4. Do naczelnych władz Związku mogą kandydować:

   1) delegaci;

   2) członkowie zwyczajni niebędący delegatami, którzy uzyskali pisemną aprobatę na kandydowanie zarządu
       wojewódzkiego lub rejonowego i zostali zgłoszeni przez komisję wyborczą wybraną przez Zjazd lub zgłoszeni
       przez delegatów w czasie obrad Zjazdu, a ich kandydatury zostały przyjęte przez Zjazd. Liczba kandydatów
       niebędących delegatami nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby kandydatów. 


                                                                                          § 28


1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny co 4 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny powiadamia osoby wymienione
    w § 27 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a, b, c, co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu.

3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad
    zaproponowanego przez Zarząd Główny.


                                                                                          § 29


1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest:

   1) z inicjatywy Zarządu Głównego;

   2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

   3) na pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby zarządów wojewódzkich i rejonowych.

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w terminie do 6 miesięcy od daty podjęcia
   uchwały lub otrzymania wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. W Nadzwyczajnym
   Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział, z głosem decydującym  delegaci wybrani na ostatnich wojewódzkich
   i rejo-nowych zjazdach delegatów oraz osoby wymienione w § 27 ust. 3, pkt 2 Statutu. Po-stanowienia § 28 ust. 2, 3
   Statutu stosuje się również do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.


                                                                                          § 30


Do kompetencji Zjazdu Krajowego Delegatów należy:

    1) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Związku;

    2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

    3) ocena działalności Związku i jego władz naczelnych, podejmowanie uchwał odnoszących się do tej działalności,
        a także rozpatrywanie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

    4) wybór prezesa Związku;

    5) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

    6) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu;

    7) uchylanie uchwał zjazdów organizacji wojewódzkich lub rejonowych zawieszonych przez Zarząd Główny w myśl
        postanowienia § 32 ust. 2 pkt 16;

    8) uchwalanie statutu Związku lub jego zmian;

    9) ustanawianie wzoru sztandaru Związku, odznak związkowych (honorowych i organizacyjnych), a także ich
        zmiany;

   10) nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego - tytułu honorowego prezesa Związku;

   11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku.

                                                                           B. ZARZĄD GŁÓWNY

                                                                                           § 31


1. Prezes Związku wchodzi w skład Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego oraz im przewodniczy.
   1a. Prezes Związku, z zastrzeżeniem § 66 ust. 1, reprezentuje Związek wobec organów władzy ustawodawczej,
         wykonawczej, sądowniczej i samorządowej oraz organizacji kombatanckich, żołnierskich, społecznych,
         politycznych, młodzieżowych, a także związków wyznaniowych w sprawach dotyczących działalności Związku.

2. Zarząd Główny składa się z członków wybranych przez Zjazd Krajowy Delegatów. Zarząd Główny może liczyć
    30 - 45 członków.

3. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezesa Związku wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów, na jego
    wniosek, wybiera ze swego składu Prezydium Zarządu Głównego w składzie 9–13 członków, w tym 1 - 3
    wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika - wiceprezesa.

4. Zarząd Główny na wniosek Prezesa Związku może odwołać członka Prezydium Za-rządu Głównego z powierzonej
    mu funkcji w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu
    Głównego uprawnionych do głosowania.

5. W razie wakatu na stanowisku prezesa Związku oraz w przypadkach określonych w § 21 Statutu dotyczącym tej
    osoby, nowego prezesa Związku wybiera Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w trybie § 29 Statutu.

6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

7. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego, zawiadamiając członków Zarządu
    Głównego, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego
    na co najmniej 10 dni przed datą posiedzenia, przesyłając im porządek obrad.

8. Jeżeli członkowie Zarządu Głównego wyrazili zgodę w formie udokumentowanej, głosowanie nad uchwałami poza
    posiedzeniami Zarządu Głównego może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

9. Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu Głównego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest
    wskazana w zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu Głównego, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa
    i wykonywania prawa głosu.

10. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na
    posiedzeniach Zarządu Głównego odbywa się przy zapewnieniu, co najmniej:

    1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
    2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu Głównego może się
        wypowiadać w toku obrad;
    3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku po-siedzenia.

11. Członkowie Zarządu Głównego mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez pełnomocnika – członka
     Zarządu Głównego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nie- ważności. Kopię
     pełnomocnictwa dołącza się do protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego.

12. Postanowienia ust. 8 - 12 stosuje się odpowiednio do członków Prezydium Zarządu Głównego, a także zarządów
      wojewódzkich i rejonowych oraz ich prezydiów.


                                                                                             § 32


1. Zarząd Główny kieruje działalnością Związku w okresie między krajowymi zjazdami de-legatów zgodnie z
    postanowieniami Statutu oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i odpowiada przed nim za swoją pracę.

2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
   1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;

   2) reprezentowanie Związku na zewnątrz - zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie uchwalonym przez
       Zarząd Główny; 

   3) ustalanie:

      a) instrukcji wyborczej w sprawie zwoływania wojewódzkich i rejonowych zjazdów delegatów oraz trybu wyboru
         delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

      b) projektu regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów;

   4) uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

   5) wyrażanie opinii Związku w sprawach publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących
       środowiska byłych i obecnych żołnierzy oraz działalności Związku;

   6) ustalanie szczegółowych zasad powoływania i rozwiązywania organizacji wojewódzkich i rejonowych;
   7) podejmowanie decyzji w formie uchwały w sprawie ustanowienia fundacji;

   8) uchwalanie wysokości części składki członkowskiej na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych
       Związku;
   9) zarządzanie majątkiem Związku i jego funduszami;

 10) udzielanie pomocy zarządom wojewódzkim i rejonowym w ich pracy, koordynowanie i nadzorowanie ich
       działalności;

 11) monitorowanie warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych członków Związku, organizowanie opieki
       dobrosąsiedzkiej, wolontariatu, rehabilitacji i koleżeńskiej samopomocy, występowanie z wnioskami do
       Ministerstwa Obrony Narodowej oraz podległych mu instytucji i innych organów władzy publicznej w sprawie
       poprawy sytuacji środowiska;

  12) powoływanie komisji problemowych i innych organów pomocniczych Zarządu Głównego, uchwalanie
        regulaminów ich działania;

  13) występowanie z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego Związku;

  14) rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego;

  15) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów wojewódzkich i rejonowych;

  16) zawieszanie uchwał zjazdów organizacji wojewódzkich i rejonowych na czas nie dłuższy niż rok oraz uchylanie
        uchwał zarządów wojewódzkich i rejonowych - jeżeli są niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu
        lub uchwałami Zarządu Głównego;

  17) zawieszanie w czynnościach zarządów wojewódzkich i rejonowych na okres do sześciu miesięcy - jeżeli ich
        działalność jest niezgodna z przepisami prawa, po-stanowieniami Statutu lub uchwałami Zarządu Głównego.
        W razie zawieszenia za-rządu wojewódzkiego lub rejonowego Zarząd Główny wyznacza swego pełnomocnika,
        który pełni czasowo funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego i jednocześnie zgodnie z § 45 ust. 1
        pkt 2 lit. a Statutu zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów organizacji wojewódzkiej lub rejonowej;

  18) informowanie społeczeństwa o działalności Związku;

  19) składanie sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów;

  20) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów;

  21) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do organizacji międzynarodowych i związku stowarzyszeń
       (federacji) bądź nawiązywanie z nimi współpracy, podpisywanie porozumień, a także podejmowanie innych
       uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Związku;

  22) występowanie z wnioskiem o nadanie przez Krajowy Zjazd Delegatów tytułu honorowego prezesa Związku
         i honorowego członka Związku, a także występowanie do organów władzy publicznej o wyróżnienie szczególnie
         zasłużonych członków Związku; 

  23) ustalenie przedsięwzięć i opracowanie procedur związanych z uzyskaniem sztandaru;

  24) ustanawianie wzorów orderów, krzyży, odznak honorowych, medali i odznak okolicznościowych Związku oraz
        zasad i trybu ich nadawania;

  25) zawiązywanie spółek do prowadzenia działalności gospodarczej;

  26) powoływanie rzecznika prasowego Związku i kierowanie jego działalnością;

  27) określenie wzoru legitymacji członkowskiej;

  28) ustanowienie wzoru ubioru związkowego.


                                                                                          § 33


1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Związku i pracą Biura Związku kieruje
    Prezydium Zarządu Głównego w ramach kompetencji określonych w § 32 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 9, 10, 11, 18 i 23
    Statutu.

2. Prezydium może podejmować w szczególnych przypadkach decyzje dotyczące zadań Zarządu Głównego,
    które wymagają akceptacji przez Zarząd Główny Związku na najbliższym jego posiedzeniu.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego są zwoływane stosownie do potrzeb, co najmniej raz na kwartał.
    Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Sekretarz Generalny na polecenie Prezesa Związku.

4. W posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezydium
    Zarządu Głównego. Postanowienia § 31 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio.

5. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu Związku sprawozdania ze swej działalności,
    a podjęte decyzje przedstawia do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

                                                                             C. Główna Komisja Rewizyjna

                                                                                                  § 34

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7-11 członków Prezydium Komisji.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

    1) nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
        pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

    2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
        przestępstwo skarbowe.


                                                                                                § 35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

    1) kontrola stanu realizacji przez Zarząd Główny oraz zarządy wojewódzkie i rejonowe, postanowień Statutu
        Związku, przyjętej uchwały programowej Krajowego Zjazdu De-legatów oraz postanowień zawartych w
        dokumentach uchwalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Zarząd Główny Związku;

    2) kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Głównego Związku oraz zarządów
        wojewódzkich i rejonowych wybranych przez Główną Komisję Rewizyjną lub zaproponowanych przez Prezydium
        Zarządu Głównego  przede wszystkim gospodarki finansowej, w tym sprawdzenie rozliczenia otrzymanych
        dotacji budżetowych, planu dochodów i wydatków oraz rachunkowości w aspekcie zgodności z przepisami,
        a także innych dokumentów;

    3) na podstawie wyników kontroli przygotowanie i składanie Zarządowi Głównemu co-rocznej informacji dotyczącej
        działalności i wykonania budżetu oraz wyników kontroli;

    4) przedstawienie sprawozdania na Krajowym Zjeździe Delegatów wraz z oceną całokształtu działalności oraz
        stanu gospodarki finansowej i majątkowej Związku, a także złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
        ustępującemu Zarządowi Głównemu;

    5) na wniosek Zarządu Głównego wyrażenie opinii w sprawie podjęcia przez Związek działalności gospodarczej
        w określonym zakresie oraz na zawiązanie spółki do prowadzenia działalności gospodarczej;

    6) nadzorowanie działalności wojewódzkich i rejonowych komisji rewizyjnych Związku;

    7) organizowanie szkoleń dla przewodniczących wojewódzkich i rejonowych komisji re- wizyjnych Związku;
 
    8) uczestniczenie przewodniczącego lub upoważnionego przedstawiciela (członka) Ko-misji Rewizyjnej z głosem
        doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium;

    9) badanie i opracowywanie stanowisk w sprawach wniosków, skarg i zażaleń odnoszących się do działalności
        władz i organów Związku, a napływających od jego członków;

   10) udzielanie pomocy wojewódzkim i rejonowym komisjom rewizyjnym przy opracowywaniu szczegółowych
         zasad ich działania;

   11) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów. 

                                                                      
                                                                         D. Główny Sąd Koleżeński


                                                                                             § 36


1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 8 –11 członków. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu
    przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza - stanowiących Prezydium Sądu.


                                                                                              § 37


1. Główny Sąd Koleżeński - jako pierwsza instancja - orzeka o odpowiedzialności organizacyjnej członków Związku
    w sprawach wynikających z pełnienia funkcji we władzach naczelnych, wojewódzkich i rejonowych oraz - jako
    druga instancja - rozpatruje odwołania od orzeczeń wojewódzkich i rejonowych sądów koleżeńskich.

2. Ponadto do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

    1) nadzorowanie działalności wojewódzkich i rejonowych sądów koleżeńskich;

    2) składanie sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów;

    3) rozpatrywanie wszystkich spraw wymienionych w § 25 ust. 9 pkt.1 Statutu skierowanych do Głównego Sądu
        Koleżeńskiego. 3. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać kary organizacyjne wymienione w § 22 Statutu.


                                                                                              § 38


1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Głównego
    Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w pierwszej instancji w trzyosobowych zespołach orzekających,
    w drugiej instancji w pięcioosobowym zmienionym składzie.

 3. W skład zespołu orzekającego w drugiej instancji nie mogą wchodzić członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego
     biorący udział w wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji.

4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.


                                                                                             § 39


1. Przewodniczący lub upoważniony przedstawiciel Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć
    w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

2. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi określa Główny Sąd
    Koleżeński. 


                                                                                          Rozdział VI

                                                              WŁADZE   WOJEWÓDZKIE  I  REJONOWE


                                                                                             § 40

Władzami wojewódzkimi i rejonowymi są:

   1) wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów;

   2) zarząd wojewódzki lub rejonowy;

   3) wojewódzka lub rejonowa komisja rewizyjna;

   4) wojewódzki lub rejonowy sąd koleżeński.


                                                                                             § 41


1. Zarząd Główny Związku w drodze uchwały określa nazwę, zasięg terytorialny oraz miejscowość, w której mieści
    się siedziba władz wojewódzkich lub rejonowych Związku - przy uwzględnieniu podziału administracyjnego
    państwa. Władze wojewódzkie i rejonowe są równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi Związku.

2. Władze wojewódzkie i rejonowe Związku można tworzyć, gdy liczba członków w kołach na danym terenie
    przekracza pięćdziesiąt osób przy minimum dwu kołach.

3. Rozwiązanie władz wojewódzkich i rejonowych Związku następuje wówczas, gdy:

    1) Wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów podejmie uchwałę o samorozwiązaniu;

    2) członkowie władz wojewódzkich lub rejonowych w sposób rażący nie przestrzegają postanowień §15 Statutu;
 
    3) po zakończeniu czteroletniej kadencji władz, dwa kolejne wojewódzkie lub rejonowe zjazdy delegatów nie
        wybiorą prezesa oraz członków zarządu wojewódzkiego lub re-jonowego, wojewódzkiej lub rejonowej komisji
        rewizyjnej oraz wojewódzkiego lub re-jonowego sądu koleżeńskiego;

    4) władze organizacji wojewódzkiej lub rejonowej zaprzestały działalności statutowej.

    5) organizacja wojewódzka lub rejonowa liczy mniej niż pięćdziesiąt osób.

4. Uchwała Zarządu Głównego wskazuje władze wojewódzkie lub rejonowe Związku, którym przyporządkowuje
    się koła rozwiązanych władz wojewódzkich lub rejonowych.

5. Od uchwały Zarządu Głównego dotyczącej rozwiązania władz wojewódzkich lub rejonowych Związku przysługuje
    odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.


                                                      A. WOJEWÓDZKI I REJONOWY ZJAZD DELEGATÓW

                                                                                              § 42


Wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku na terenie określonym uchwałą Zarządu Głównego.


                                                                                               § 43


1. Wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów zwołuje się jako zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. W wojewódzkim lub rejonowym zjeździe delegatów biorą udział:

    1) z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdaczo - wyborczych członków kół;

    2) z głosem doradczym:
        a) członkowie prezydiów władz wojewódzkich lub rejonowych oraz przedstawiciele władz naczelnych - niebędący delegatami;

        b) osoby zaproszone przez prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego.

3. Do władz wojewódzkich lub rejonowych Związku mogą kandydować:
    1) delegaci;

    2) członkowie zwyczajni nie będący delegatami, którzy uzyskali pisemną aprobatę zarządu koła na kandydowanie
        i zostali zgłoszeni przez komisję wyborczą wy- braną przez zjazd wojewódzki lub rejonowy oraz zgłoszeni
        przez delegatów w czasie obrad zjazdu, a ich kandydatury zostały przyjęte przez zjazd. Ilość kandydatów
       niebędących delegatami nie może przekroczyć 20 % ogólnej ilości kandydatów.

                                                                                                  § 44

1. Zwyczajny wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów jest zwoływany przez zarząd wojewódzki lub rejonowy
    co 4 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów zarząd wojewódzki
    lub rejonowy powiadamia osoby biorące w nim udział co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu.

3. Wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie
    regulaminu obrad zaproponowanego przez zarząd wojewódzki lub rejonowy.

                                                                                                 § 45

1. Nadzwyczajny wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów jest zwoływany:

    1) z inicjatywy zarządu wojewódzkiego lub rejonowego;

    2) na wniosek:
       a) Zarządu Głównego, w trybie § 32 ust. 2pkt. 17 Statutu;

       b) wojewódzkiej lub rejonowej komisji rewizyjnej;

   3) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów kół.

2. Zarząd wojewódzki lub rejonowy zwołuje nadzwyczajny wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów w ciągu
   2 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania pisemnego wniosku. Nadzwyczajny zjazd delegatów
   obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

3. W nadzwyczajnym wojewódzkim lub rejonowym zjeździe delegatów biorą udział ostatnio wybrani delegaci z kół
    oraz osoby wymienione w § 43, ust. 2, pkt 2 lit.a Statutu. Po-stanowienia § 44 ust. 2, 3 Statutu stosuje się również
    do nadzwyczajnego wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów. 

                                                                                                   § 46


Do kompetencji wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów należy:

    1) uchwalanie głównych kierunków działalności organizacji wojewódzkiej lub rejonowej;

    2) rozpatrywanie sprawozdań zarządu wojewódzkiego lub rejonowego, wojewódzkiej lub rejonowej komisji
        rewizyjnej i wojewódzkiego lub rejonowego sądu koleżeńskiego;

    3) ocena działalności organizacji wojewódzkiej lub rejonowej, władz wojewódzkich lub rejonowych oraz
        podejmowanie uchwał odnoszących się do tej działalności, a także rozpatrywanie wniosku wojewódzkiej lub
        rejonowej komisji rewizyjnej do-tyczącego udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi;

   4) wybór prezesa oraz członków zarządu wojewódzkiego lub rejonowego, wojewódzkiej lub rejonowej komisji
       rewizyjnej i wojewódzkiego lub rejonowego sądu koleżeńskiego;

   5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów; w razie braku możliwości udziału wybranego delegata w
       Krajowym Zjeździe Delegatów, delegatem zostaje kolejny kandydat, który w wyborach uzyskał największą
       liczbę głosów;

   6) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady zjazdu;

   7) rozpatrywanie odwołań zarządów kół od uchylonych przez zarządy wojewódzkie lub rejonowe uchwał walnych
       zebrań członków kół i ich zarządów;

   8) na wniosek zarządu wojewódzkiego lub rejonowego - nadanie tytułu honorowego prezesa zarządu
      wojewódzkiego lub rejonowego.

                                                              A. ZARZĄD  WOJEWÓDZKI  I  REJONOWY

                                                                                                § 47

1. Prezes zarządu wojewódzkiego lub rejonowego wchodzi w skład tego zarządu i jego prezydium oraz im
    przewodniczy.

2. Zarząd wojewódzki lub rejonowy składa się z 9 – 25 członków.

3. Zarząd wojewódzki i rejonowy wybiera ze swego składu prezydium w składzie 5 – 9 członków, w tym: 1 – 3
    wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. W razie wakatu na stanowisku prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego oraz w przypadkach określonych
    w § 21 Statutu dotyczących tej osoby, nowego prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego wybiera
    nadzwyczajny wojewódzki lub rejo-nowy zjazd delegatów w trybie § 45 Statutu.”

5. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego lub rejonowego odbywają się stosownie do po-trzeb, co najmniej dwa
     razy w roku.

6. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego lub rejonowego zwołuje jego prezydium - zawiadamiając  uczestników
    co najmniej 10 dni przed datą posiedzenia, przesyłając im porządek obrad.

                                                                                                     
                                                                                               § 48


1. Zarząd wojewódzki lub rejonowy kieruje działalnością organizacji wojewódzkiej lub rejonowej w okresie między
    zjazdami delegatów - zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych,
    jak również uchwałami wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów. Ponadto odpowiada za swoją pracę
    przed zjazdem delegatów oraz Zarządem Głównym.

2. Do kompetencji zarządu wojewódzkiego i rejonowego, nieposiadającego osobowości prawnej należy:
    1) wykonywanie uchwał władz naczelnych oraz wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów;

    2) ustalanie: a) instrukcji wyborczej w sprawie wyborów do władz kół oraz trybu wyboru delegatów na zjazd
        wojewódzki lub rejonowy; b) projektu regulaminu obrad wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów;

    3) uchwalanie planów działalności i budżetu, uwzględniając zalecenia Zarządu Głównego, jak również
        zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

    4) podejmowanie współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz regionalnymi organami państwowymi
        i samorządu terytorialnego;

    5) powoływanie i rozwiązywanie kół; 6) udzielanie pomocy zarządom kół w pracy oraz koordynowanie
        i nadzorowanie ich działalności;

    7) a) monitorowanie warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych członków Związku, występowanie do
        Zarządu Głównego Związku i lokalnych władz z wnioskami dotyczącymi systemowej poprawy opieki zdrowotnej
        i socjalnej emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin;

        b) organizowanie opieki dobrosąsiedzkiej, wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i
            niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym;

        c) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjno-sportowej i turystycznej na rzecz środowisk
            seniorów, emerytów i rencistów służb mundurowych, młodzieży, mieszkańców regionu i kraju;

    8) powoływanie komisji problemowych i innych organów pomocniczych oraz ustalanie zakresu ich działalności;

    9) przedstawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego Związku oraz w sprawie innych wyróżnień
        przewidzianych w Statucie, a także udzielanie wyróżnień we własnym zakresie;

  10) zarządzanie majątkiem i funduszami w ramach budżetu zarządu wojewódzkiego lub rejonowego oraz
        prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny;

  11) rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego;

  12) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów kół;

  13) uchylanie uchwał walnych zebrań członków kół i ich zarządów, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa,
        postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych, wojewódzkich lub rejonowych;

  14) zawieszanie w czynnościach zarządów kół w przypadku stwierdzenia, że ich działalność jest niezgodna z
        przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Związku. W razie zawieszenia zarządu koła,
        zarząd wojewódzki lub rejonowy powołuje tymczasowego prezesa – pełnomocnika zarządu wojewódzkiego lub
        rejonowego, który pełni swą funkcję do czasu wyboru nowego prezesa koła i zarządu koła;

  15) informowanie społeczeństwa o działalności związkowej na terenie działania;

  16) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu oraz na wojewódzkim lub rejonowym zjeździe
        delegatów;

  17) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych wojewódzkich lub rejonowych zjazdów delegatów;

  18) przedstawianie wniosku w sprawie nadania przez wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów tytułu honorowego
        prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego;

  19) przekazywanie części składek członkowskich na potrzeby władz naczelnych Związku na konto bankowe
        Zarządu Głównego w określonych terminach i ratach, podając jednocześnie następujące dane:

      a) stan liczbowy członków organizacji wojewódzkiej lub rejonowej;

      b) liczbę członków organizacji wojewódzkiej lub rejonowej, którzy opłacili składki członkowskie za cały rok albo
          opłacili pierwszą lub drugą ratę.

3. Zarząd wojewódzki i rejonowy, posiadający osobowość prawną, oprócz kompetencji wymienionych w ust.2 może:

   1) zaciągać zobowiązania majątkowe, składać oświadczenia woli, oraz udzielać pełnomocnictw;
   2) zarząd reprezentuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik


                                                                                                     § 49


1. W okresie między posiedzeniami zarządu wojewódzkiego lub rejonowego, działalnością organizacji wojewódzkiej
    kieruje prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego.

2. Prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego wykonuje zadania zarządu wojewódzkiego lub rejonowego w
    zakresie określonym w § 48, ust. 2, pkt. 1, 4, 6, 7, 10,15,19 Statutu oraz kieruje pracą biura zarządu wojewódzkiego lub rejonowego.
3. Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego Zwoływane są stosownie do potrzeb - nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego zwołuje sekretarz za-rządu wojewódzkiego lub rejonowego na polecenie prezesa. W posiedzeniach uczestniczą członkowie prezydium i osoby zaproszone przez prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego. Uczestników posiedzenia powiadamia się o terminie co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.
5. Prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego składa zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu sprawozdania ze swej działalności, a podjęte decyzje przedstawia do akceptacji na najbliższym posiedzeniu zarządu wojewódzkiego.


                                                       B. WOJEWÓDZKA I REJONOWA KOMISJA REWIZYJNA


                                                                                                  § 50

1. Wojewódzka i rejonowa komisja rewizyjna jest organem kontrolnym organizacji wojewódzkiej lub rejonowej
    Związku.

2. Wojewódzka lub rejonowa komisja rewizyjna składa się z 3 – 7 członków.

3. Wojewódzka lub rejonowa komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczące-go, wiceprzewodniczącego
    i sekretarza - stanowiących prezydium komisji.

                                                                                                 § 51

Do kompetencji wojewódzkiej lub rejonowej komisji rewizyjnej należy:
    1) kontrola stanu realizacji przez zarząd wojewódzki lub rejonowy oraz zarządy kół po-stanowień Statutu Związku,
       przyjętej uchwały programowej Krajowego Zjazdu Delegatów, wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów
       oraz postanowień zawartych w innych dokumentach uchwalonych przez Zarząd Główny oraz zarząd wojewódzki
       lub rejonowy;

    2) kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności zarządu wojewódzkiego lub rejonowego oraz zarządów
        kół, przede wszystkim jego gospodarki finansowej, w tym sprawdzenia z rozliczenia otrzymanych dotacji
        budżetowych, planu dochodów i wydatków oraz rachunkowości - w aspekcie ich zgodności z wytycznymi
        Zarządu Głównego;

    3) na podstawie wyników kontroli przygotowanie i złożenie zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu dorocznej
        informacji dotyczącej działalności i wykonania budżetu oraz wyników kontroli;

    4) z przeprowadzonej kontroli przesyłanie informacji oceniającej działalność i wykonanie budżetu oraz wyników
        tej kontroli do Głównej Komisji Rewizyjnej;

    5) przedstawienie sprawozdania na wojewódzkim lub rejonowym zjeździe delegatów wraz z oceną całokształtu
        działalności statutowej oraz stanu gospodarki finansowej, a także złożenie wniosku w sprawie udzielenia
        absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu;

    6) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych kół;

    7) organizowanie szkoleń dla przewodniczących komisji rewizyjnych kół;

    8) uczestniczenie przewodniczącego lub upoważnionego przedstawiciela (członka) wojewódzkiej lub rejonowej
        komisji rewizyjnej - z głosem doradczym - w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego lub rejonowego i ich
        prezydium;

    9) badanie i opracowywanie stanowisk w sprawach wniosków, skarg i zażaleń odnoszących się do działalności
        władz i organów organizacji wojewódzkiej lub rejonowej, a napływających od członków Związku;

  10) udzielanie pomocy komisjom rewizyjnym kół przy opracowywaniu szczegółowych zasad ich działania;

  11) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego wojewódzkiego lub rejo-nowego zjazdu delegatów.

     Do kompetencji wojewódzkiej lub rejonowej komisji rewizyjnej należy:
     1) kontrola stanu realizacji przez zarząd wojewódzki lub rejonowy oraz zarządy kół po-stanowień Statutu Związku,
         przyjętej uchwały programowej Krajowego Zjazdu Delegatów, wojewódzkiego lub rejonowego zjazdu delegatów
         oraz postanowień zawartych w innych dokumentach uchwalonych przez Zarząd Główny oraz zarząd
         wojewódzki lub rejonowy;

     2) kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności zarządu wojewódzkiego lub rejonowego oraz
         zarządów kół, przede wszystkim jego gospodarki finansowej, w tym sprawdzenia z rozliczenia otrzymanych
         dotacji budżetowych, planu dochodów i wydatków oraz rachunkowości - w aspekcie ich zgodności z wytycznymi
         Zarządu Głównego;

     3) na podstawie wyników kontroli przygotowanie i złożenie zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu dorocznej
         informacji dotyczącej działalności i wykonania budżetu oraz wyników kontroli;

     4) z przeprowadzonej kontroli przesyłanie informacji oceniającej działalność i wykonanie budżetu oraz wyników
         tej kontroli do Głównej Komisji Rewizyjnej;

     5) przedstawienie sprawozdania na wojewódzkim lub rejonowym zjeździe delegatów wraz z oceną całokształtu
         działalności statutowej oraz stanu gospodarki finansowej, a także złożenie wniosku w sprawie udzielenia
         absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu;

     6) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych kół;

     7) organizowanie szkoleń dla przewodniczących komisji rewizyjnych kół;

     8) uczestniczenie przewodniczącego lub upoważnionego przedstawiciela (członka) wojewódzkiej lub rejonowej
         komisji rewizyjnej - z głosem doradczym - w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego lub rejonowego i ich
         prezydium;

    9) badanie i opracowywanie stanowisk w sprawach wniosków, skarg i zażaleń odnoszących się do działalności
        władz i organów organizacji wojewódzkiej lub rejonowej, a napływających od członków Związku;

   10) udzielanie pomocy komisjom rewizyjnym kół przy opracowywaniu szczegółowych zasad ich działania;

   11) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego wojewódzkiego lub rejo-nowego zjazdu delegatów.


                                                          C. WOJEWÓDZKI I REJONOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

                                                                                                 § 52

1. Wojewódzki i rejonowy sąd koleżeński składa się z 3 – 7 członków.

2. Wojewódzki lub rejonowy sąd koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
     i sekretarza - stanowiących ich prezydium.

                                                                                                § 53

1. Do kompetencji wojewódzkiego lub rejonowego sądu koleżeńskiego należy orzekanie w sprawach dotyczących
    członków kół.

2. Wojewódzki i rejonowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.

3. Od orzeczeń wojewódzkiego lub rejonowego sądu koleżeńskiego przysługuje odwoła-nie do Głównego Sądu
    Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

4. Wojewódzki i rejonowy sąd koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności wojewódzkiemu lub rejonowemu
    zjazdowi delegatów.

5. Wojewódzki i rejonowy sąd koleżeński stosuje kary organizacyjne, o których mowa w § 22.

6. Przewodniczący wojewódzkiego lub rejonowego sądu koleżeńskiego lub upoważniony przedstawiciel ma prawo
    uczestniczyć w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego lub re-jonowego i jego prezydium oraz wojewódzkiej
    lub rejonowej komisji rewizyjnej.                                                                                          Rozdział  VII

                                                                                    KOŁA   ZWIĄZKU

                                                                                                § 54

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są koła:

      1) koła mogą być zakładane przy jednostkach i instytucjach wojskowych, jednostkach służb mundurowych,
          organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach organizacyjnych
          posiadających osobowość prawną. Koła mogą również funkcjonować samodzielnie. Mogą mieć zasięg:
          dywizyjny, brygadowy, batalionowy (równorzędny), powiatowy, miejski, miejsko – gminny, gminny, dzielnicowy,
          zakładowy;

      2) koła mogą przyjmować: nazwy, imiona, numery. Uchwałę w tej sprawie podejmuje walne zebranie członków
          koła na wniosek zarządu koła. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez zarząd wojewódzki lub rejonowy Związku.
 
2. W celu zorganizowania koła jest wymagana liczba co najmniej 7 członków.

3. Założenie koła następuje na podstawie zatwierdzonego przez zarząd wojewódzki lub rejonowy Związku wniosku
    komitetu organizacyjnego.

4. We wniosku komitetu organizacyjnego należy ująć: nazwę koła, przewidywany teren działania, jednostkę
    patronacką, imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego, adres władz koła oraz stwierdzenie, że znają
    statut Związku i inne dokumenty dotyczące tworzonego koła.

5. Członkowie zrzeszeni w kołach, kierując się postanowieniami Statutu, w ramach społecznej działalności realizują
    cele Związku.

6. Zarząd wojewódzki lub rejonowy Związku rozwiązuje koło, gdy:

    1) nie jest spełniony warunek podany w ust. 2;

    2) walne zebranie członów koła podjęło uchwałę o samorozwiązaniu koła;

    3) członkowie koła w sposób rażący nie przestrzegają postanowień §15 Statutu;

    4) po zakończeniu czteroletniej kadencji władz koła - dwa kolejne walne zebrania członków koła nie wybiorą
        prezesa koła, członków zarządu i komisji rewizyjnej;

    5) władze koła zaprzestały działalności statutowej.


                                                                                                 § 55

Władzami koła Związku są:

     1) walne zebranie członków;

     2) zarząd koła;

     3) komisja rewizyjna koła.
 

                                                               A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA


                                                                                               § 56


 1. Walne zebranie członków koła jest najwyższą władzą koła.

 2. Walne zebrania członków koła odbywają się zgodnie z planem zarządu, co najmniej raz na kwartał.

 3. Walne zebrania członków koła mogą być zwoływane również na wniosek Zarządu Głównego, zarządu
     wojewódzkiego lub rejonowego, komisji rewizyjnej koła lub 1/3 liczby członków koła.

 4. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków koła odbywają się co 4 lata, a walne zebrania
     sprawozdawcze co roku.

 5. O terminie zebrań i porządku obrad, o których mowa w ust. 3 i 4 - zarząd koła zawiadamia członków koła,
     władze wojewódzkie lub rejonowe i osoby zaproszone 14 dni przed datą zebrania.

 6. Członkowie władz naczelnych , wojewódzkich lub rejonowych - jeśli nie są członkami koła - mogą brać udział
     w walnych zebraniach członków koła z głosem doradczym.

 7. Uchwały walnego zebrania członków koła są przyjmowane w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów
     przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
    W drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, zebranie może skutecznie
    obradować bez względu na liczbę uczestników.


                                                                                               § 57


 1. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków koła należy:

     1) ocena działalności koła, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu koła i komisji rewizyjnej za
         czteroletnią kadencję oraz udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi;

     2) uchwalanie planów działania przedstawionych przez zarząd koła;

     3) podejmowanie uchwał dotyczących działalności koła, a wnoszonych pod obrady walnego zebrania
         członków koła;

     4) wybór prezesa koła, członków zarządu i komisji rewizyjnej koła. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
         członków koła określa tryb wyboru prezesa koła - przez wszystkich członków lub przez zarząd koła - oraz tryb
         głosowania: tajny lub jawny;

     5) wybór delegatów na wojewódzki lub rejonowy zjazd Związku według zasad określonych przez zarząd
         wojewódzki lub rejonowy;

     6) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady;

     7) nadawanie tytułu honorowego prezesa koła.

2. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczego członków koła należy:

     1) ocena działalności koła, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu koła i komisji rewizyjnej za dany rok;
 
     2) uchwalanie planów działania i budżetu koła na następny rok oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

     3) informowanie przez zarząd koła o przyjęciu do koła nowych członków zwyczajnych;

     4) rozpatrywanie odwołań od:
        a) odmowy przyjęcia do Związku;
        b) kar wykluczenia ze Związku - wymierzonych przez zarząd koła;

     5) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych pod obrady.

3. Do kompetencji walnego zebrania członków koła należy:

    1) analizowanie bieżącej działalności koła;

    2) uchwalanie bieżących planów działania;

    3) informowanie przez zarząd koła o przyjęciu do koła nowych członków zwyczajnych;

    4) rozpatrywanie odwołań od:

        a) odmowy przyjęcia do Związku;

        b) kar wykluczenia ze Związku - wymierzonych przez zarząd koła;

    5) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych pod obrady.


                                                                                        B. ZARZĄD KOŁA

                                                                                                  § 58

 1. Zarząd koła składa się z 2-11 członków.

 2. Zarząd koła wybiera ze swego składu sekretarza i skarbnika. W większych kołach można wybrać 1-2
     wiceprezesów. Wybór prezesa koła przez zarząd koła następuje w przypadku podjęcia takiej decyzji przez
     walne zebranie członków.

3. Posiedzenia zarządu koła odbywają się według planu ustalonego przez zarząd koła, co najmniej raz na kwartał.


                                                                                              § 59


1. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła między walnymi zebraniami członków.

2. Do kompetencji zarządu koła należy:

    1) wykonywanie uchwał władz Związku;

    2) reprezentowanie członków koła oraz działanie w ich imieniu wobec władz Związku, lokalnych organów władzy
        publicznej, szefów instytucji i dowódców jednostek wojskowych, przy których działa koło oraz innych organizacji
        społecznych w danej miejscowości;

   3) opracowywanie projektu planu działania i budżetu koła;

   4) zarządzanie majątkiem i funduszami koła  zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny;

   5) organizowanie:
        a) walnych zebrań członków na temat bieżących zagadnień społeczno-ekonomicznych oraz poświęconych
            tematyce obronnej i historycznej;

       b) spotkań z przedstawicielami organów władzy publicznej, instytucji i jednostek wojskowych oraz innych
           organizacji społecznych, a także ludźmi kultury, nauki i innych dziedzin;

       c) podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych;

       d) imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla członków koła i ich rodzin;

       e) rocznic pożycia małżeńskiego i jubileuszy swoich członków oraz innych imprez towarzyskich;

   6) podejmowanie działań w celu pozyskania nowych członków Związku;

   7) przyjmowanie na członków zwyczajnych Związku i przedstawianie o tym informacji na najbliższym walnym
        zebraniu członków koła;

   8) a) monitorowanie warunków socjalnych, zdrowotnych i warunków życia członków koła oraz uczestniczenie w
           działaniach zmierzających do ich poprawy, występowanie do zarządu wojewódzkiego lub rejonowego Związku
           oraz właściwych ośrodków pomocy społecznej z wnioskami w tych sprawach;

       b) organizowanie opieki dobrosąsiedzkiej, wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i
           niedołężnych, ich współmałżonkom, występowanie do właściwego wojskowego organu emerytalnego oraz
           Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym o udzielenie pomocy socjalnej w przypadkach losowych;

   9) prowadzenie ewidencji członków koła oraz zbieranie składek członkowskich;

  10) przedstawianie zarządom wojewódzkim lub rejonowym wniosków o wyróżnienia członków koła;

  11) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków koła postanowień Statutu i uchwał władz
        Związku oraz wymierzanie kar wymienionych w § 22 Statutu;

  12) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnych zebraniach członków koła oraz zarządowi
         wojewódzkiemu lub rejonowemu;

   13) zwoływanie walnych zebrań członków koła.


                                                                                                  § 60


1. Zarząd koła jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego.

2. Wysokość części składki członkowskiej na potrzeby władz koła na następny rok ustala walne zebranie członków
     koła  na wniosek zarządu koła, do 30 listopada roku poprzedniego.

3. Zarząd koła w szczególnych przypadkach może zastosować ulgi, a nawet zwolnić poszczególnych członków z
    opłaty części składki członkowskiej przeznaczonej na potrzeby władz koła.

4. Koło rozlicza się w określonych terminach i ratach z części składek członkowskich wobec właściwego zarządu
    wojewódzkiego lub rejonowego  biorąc za podstawę wysokość części składki członkowskiej:

    1) na potrzeby władz naczelnych Związku;

    2) na potrzeby władz wojewódzkich lub rejonowych Związku. Należne środki finansowe zarząd koła przekazuje do
        zarządu wojewódzkiego lub rejonowego w określonych terminach i ratach, podając jednocześnie następujące
        dane:
         a) stan liczbowy członków koła;
         b) liczbę członków koła, którzy opłacili składki członkowskie za cały rok albo opłacili pierwszą lub drugą ratę.


                                                                           C. KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

                                                                                                 § 61

 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 2-5 członków. W małych kołach (7-10 członków) dopuszcza się
    funkcjonowanie jednoosobowego organu kontrolnego.

2. Komisja rewizyjna koła wybiera ze swego składu przewodniczącego. W zależności od liczby członków może
    wybrać inne osoby funkcyjne.

                                                                                                § 62

Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:
     1) kontrolowanie raz w roku całokształtu działalności koła i jego zarządu  ze szczególnym uwzględnieniem
         gospodarki finansowej i majątku koła oraz dyscypliny opłacania składek członkowskich zgodnie z przyjętymi
         uchwałami i postanowieniami władz Związku;

     2) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć zarządu koła  w przypadku          stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności koła;

     3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności oraz określenie terminu
         i sposobu ich usunięcia;

     4) informowanie na bieżąco zarządu koła o stwierdzonych niedociągnięciach;

     5) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym zebraniu (sprawozdawczo-wyborczym
         i sprawozdawczym) członków koła oraz wniosków udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu
         zarządowi koła.

     6) występowanie z żądaniem zwołania walnego zebrania członków koła w przypadkach działań zarządu koła
         niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami władz Związku;

     7) wypracowywanie stanowiska komisji rewizyjnej w sprawach wniosków, skarg i zażaleń odnoszących się do
         działalności władz koła, a napływających od członków Związku;

     8) przesłanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli koła do wojewódzkiej lub rejonowej komisji rewizyjnej.


                                                                                          ROZDZIAŁ  VIII
 
                                                                      MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  ZWIĄZKU

                                                                                                 § 63

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Związku upoważniony jest
    Zarząd Główny, z wyłączeniem możliwości:

     1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Związku w stosunku do członków Związku,
         członków jego organów lub pracowników Związku, a także osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
         małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, konkubinacie, pokrewieństwa
         lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
         kurateli - zwanych dalej osobami bliskimi;

    2) przekazywania majątku Związku na rzecz członków Związku, członków organów Związku lub pracowników
        oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich zwłaszcza jeżeli przekazanie
        to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

   3) wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów Związku lub pracowników oraz
       ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to wynika
       bezpośrednio ze statutowego celu Związku;

   4) dokonywania zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą
       członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

   5) Zarządy wojewódzkie lub rejonowe nieposiadające osobowości prawnej, mogą nabywać, zbywać lub
       obciążać majątek nieruchomy Związku jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Głównego.


                                                                                            § 64


1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, do-chodów z działalności
    własnej, dochodów z majątku Związku oraz ofiarności społecznej.

2. Składkę członkowską określa się kwotowo. Składka członkowska składa się z trzech części:

     1) na potrzeby władz naczelnych Związku;

     2) na potrzeby władz wojewódzkich lub rejonowych Związku;

     3) na potrzeby władz koła Związku;

     4) wysokość części składki członkowskiej na następny rok ustalą:

         a) pkt 1 i 2 - Zarząd Główny Związku do 30 września roku poprzedniego;

         b) wysokość części składki członkowskiej (pkt.3  na potrzeby władz koła) na następny rok ustala walne
             zebranie członków koła, na wniosek zarządu koła do 30 listopada roku poprzedniego.

3. Związek może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem
    obowiązujących przepisów wprawa.
    3a. Jednostki organizacyjne Związku mogą, na podstawie udzielonych
          pełnomocnictw, składać oferty na realizację zadań publicznych, składać oświadczenia woli oraz przyjmować
          dotacje.
 
4.1) Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach,
       w obszarach:
    a) 58.14.Z - wydawanie czasopism,

    b) 58.11.Z - wydawanie książek,

    c) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,

    d) 58.13.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

    e) 49.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb, szkła prowadzona w wyspecjalizowanych
        sklepach,

    f) 66.29.Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia,

    g) 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację.

  2) Związek może zawiązywać spółki do prowadzenia działalności gospodarczej;

  3) decyzję o rozpoczęciu oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, a także jej formie może podjąć
      Zarząd Główny w drodze uchwały, większością 2/3 głosów, po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej;

  4) dochód z działalności gospodarczej wykorzystywany jest do realizacji celów statutowych. Nie może być
      przeznaczony do podziału między członków Związku.

 5.1) Przychody uzyskane przez Zarząd Główny Związku powinny być zaewidencjonowane, a koszty odpowiednio
        udokumentowane w dokumentach finansowych - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
       (Dz. U. z 1994r.nr 121 poz. 591 z późn. zm.); przychody uzyskane przez wszystkie pozostałe szczeble
        organizacyjne Związku powinny być zaewidencjonowane, a koszty odpowiednio udokumentowane w
       dokumentach finansowych zgodnie z wewnętrzną instrukcją Związku o gospodarce finansowej i rachunkowości;
 
   2)  Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie i rejonowe powinny przechowywać środki finansowe na wybranych
        kontach bankowych, na rachunkach bieżących (terminowych);

   3) zarządy kół mogą przechowywać środki finansowe na wybranych kontach bankowych, na rachunkach
       bieżących (terminowych).

6. Związek może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, określoną w odrębnych
    przepisach, w obszarach:

     1) 79.12.Z - organizacja wycieczek krajoznawczych oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla członków
         Związku, ich rodzin oraz innych stowarzyszeń;

     2) 85.59.B - organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych, seminariów, szkoleń i warsztatów dla członków Związku
         oraz ich rodzin mających na celu między innymi dokształcanie, poszerzanie wiedzy, edukację oraz wychowanie;
 
     3) 85.60.Z - działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój seniorów;  

     4) 88.10.Z - podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych i obłożnie chorych emerytów i rencistów oraz
         członków ich rodzin między innymi poprzez ochronę i promocję zdrowia, pomoc socjalną i materialną;

    5) 90.04.Z - działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

    6) 93.29.B – działalność rozrywkowa i rekreacyjna; organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych,
        takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o
        zamkniętej przestrzeni;

    7) 94.12.Z współpraca z krajowymi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się
        sprawami ochrony i obrony praw człowieka;

    8) 94.99.Z - działalność wspomagająca rozwój wspólnot, a także rozwijania kontaktów i współpracy między
        społecznościami, mającą na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
        świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

    9) 96.03.Z - otaczanie opieką mogił oraz miejsc pamięci zmarłych i poległych żołnierzy.

7. Decyzję o podjęciu odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz jej obszarach i for-mach podejmuje Zarząd
    Główny w formie uchwały większością 2/3 głosów, po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.

8. Dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


                                                                                             § 65


1. Fundusze Związku przeznacza się na działalność statutową.

2. Podstawę gospodarki finansowej Zarządu Głównego, zarządów wojewódzkich i rejo-nowych oraz kół stanowią
    budżety uchwalane przez odpowiednie zarządy i walne ze-brania członków kół.


                                                                                             § 66


1. Do reprezentacji i zapewnienia ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Związku
   oraz udzielania pełnomocnictw są wymagane współdziałanie oraz podpisy Prezesa Związku lub Wiceprezesa
   albo Sekretarza Generalnego i Skarbnika /Wiceprezesa Zarządu Głównego.

2. Zarządy wojewódzkie i rejonowe nieposiadające osobowości prawnej, mogą składać oświadczenia dotyczące
    reprezentacji oraz zobowiązań majątkowych w granicach umocowania ich przez Zarząd Główny.

3. Zarząd wojewódzki i rejonowy, posiadający osobowość prawną może:

        1) zaciągać zobowiązania majątkowe, składać oświadczenia woli, oraz udzielać pełnomocnictw;

        2) zarząd reprezentuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik


                                                                                            Rozdział IX

                                                            ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  ZWIĄZKU

                                                                                                 § 67

 1. Statut i jego zmiany uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
     połowy uprawnionych do głosowania. 2. Zarząd Główny zawiadamia niezwłocznie sąd rejestrowy o zmianie
     Statutu.


                                                                                                § 68


Rozwiązanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego może nastąpić;
    1) na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
        połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie, który może być wyznaczony
        pół godziny później, tego samego dnia, bez względu na liczbę delegatów;

   2) na podstawie postanowienia Sądu.

                                                                                              § 69

1. W przypadku rozwiązania Związku na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów likwidatorami są
    wyznaczeni przez Zjazd członkowie Zarządu Głównego.

2. W razie rozwiązania Związku przez Sąd  zarządza on jego likwidację i wyznacza likwidatora.
 
3. W procesie likwidacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
    stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).


                                                                                            Rozdział  X

                                                                                 PRZEPISY  KOŃCOWE

                                                                                               § 70

 Zarząd Główny powiadomi niezwłocznie zarządy wojewódzkie i rejonowe Związku i prześle im nowy Statut po otrzymaniu zawiadomienia od Krajowego Sądu Rejestrowego o wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego


Powiadomienie z dnia 11.09.2022 r.

 
                                                                      KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
                                                              Stan na dzień 07.09.2022 godz. 18:03:50

                                                                          Numer KRS: 0000141267

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.
 


Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL