KOMISJA   SOCJALNO-BYTOWA

                                                                       KOMISJA SOCJALNO – BYTOWA
                                                                         
                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

                                                                    st.chor. w st.spocz. Paweł WIECZOREK


                                                                                       CZŁONKOWIE

                                                                         kpt. w st. spocz. Stanisław  KOZIOŁ
                                                                    mł.chor. w st. spocz. Sławomir ZALEWSKI
                                                                Pani Elżbieta OBERMAJER- pomoc wdowom

                                                                                       UBEZPIECZENIA

                                                                  mł.chor.szt. w st. spocz. Mrosław Wójciak
                                              tel. 667278720 - dzwonić w dni robocze od godz.13.00 do godz. 19.00
                                                                                E-mail : mir-wa57@wp.pl
UWAGA!
Informujemy, iż od dnia 01 marca 2015 r.  są nowe nr telefonów :
https://wbeszczecin.wp.mil.pl/pl/pages/wykaz-telefonow-2019-03-25-0/

                                       Dział socjalny :
                                                                 261-452-472
                                                                 261-452-367

                   Od w/w osób można uzyskać szczegółowe informacje o procedurach występowania o zapomogi , ubezpieczenia oraz jakie warunki musi spełniać występujący o odszkodowania czy wnioski o zapomogi , pomoc do różnych instytucji i Wojskowego Biura Emerytalnego w SZCZECINIE.

                    Sprawę przyznawania zapomóg przez Dyrektora WBE regulują przepisy zawarte w:
I. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (wyciąg)

Art. 2. W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie:

1) świadczenia pieniężne:
2) inne świadczenia i uprawnienia:
                             a) świadczenia socjalne,
                             b) prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego.

Art. 27.
1. Osobom pobierającym emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego, po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Świadczenia socjalne przysługują w przypadku:
- zdarzeń losowych,
- klęsk żywiołowych lub,
- przewlekłej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego albo członka jego rodziny oraz z innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych.

3. Świadczenia socjalne przysługują osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, nie przekracza:

- 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (5075,74 zł) i - 90% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, ( 4808,59 zł) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga pieniężna może być przyznana mimo przekroczenia poziomu dochodu,               
    o którym mowa w ust. 3.

5. Dziecku pobierającemu rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych, po ukończeniu 16 roku życia przyznaje się pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki do zakończenia tej nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

II. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. nr 107 z 2009 roku, poz.890) (wyciąg)

§ 5. 1. Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych:

1) zapomogi pieniężnej;
2 zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3) częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych.

2. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury.

§ 6. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ustawy, przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

§ 7.1. Świadczenia socjalne przyznaje, na wniosek świadczeniobiorcy, wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel.

§ 8. 1. Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia dołącza się:

1) zaświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3;

2) oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych. ( W  wypadku chorób przewlekłych , zaświadczenie lekarskie wraz z wnioskiem. )

§ 10.Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał .


FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM

Jeśli świadczeniobiorca przekracza w/w dochody może wystąpić o zapomogę do Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Własnoręcznie napisaną prośbę (na specjalnym druku) do Fundacji, motywując na jaki cel będzie przyznana zapomoga (tj. trudna sytuacja życiowa, na zakup leków, rehabilitację, na leczenie, sprawy losowe).

• Oświadczenie o dochodach własnych i członków rodziny.
• Ksero decyzji emerytury (renty) żołnierza zawodowego.
• Ksero dochodów żony.
• Inne dokumenty (np. wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)

CYWILNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

                 Rencista wojskowy pobierający świadczenia z WBE, a posiadający I lub II grupę inwalidzką może także uzyskać pomoc finansową od cywilnych ośrodków pomocy rodzinie.
Jeżeli w/w osoba otrzymała orzeczenie z wojskowej komisji lekarskiej do 1995 r. wówczas jest ono honorowane przez cywilne ośrodki pomocy, natomiast przyznane po 1995 r. należy potwierdzić posiadane orzeczenie przed cywilną komisją lekarską.

W tym celu należy pobrać i wypełnić następujące dokumenty:

• Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

• Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

• Wniosek składamy w Gryficach ul Żołnierska ( koszary)
Po otrzymaniu potwierdzenia o niepełnosprawności z I lub II grupą inwalidzką można wystąpić z wnioskiem do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc:
Na likwidację barier – dotyczy likwidacji barier architektonicznych ułatwiających poruszanie się po domu, mieszkaniu, np. przebudowa łazienki, budowy podjazdu dla wózka inwalidzkiego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

• Dokumenty o stopniu niepełnosprawności.
• Zaświadczenie od lekarza specjalisty o rodzaju niepełnosprawności z potwierdzeniem likwidacji barier.
• Zaświadczenie potwierdzające o własności domu lub mieszkania.
• Wykaz planowanych prac lub urządzeń.

                 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możemy liczyć na 80% zwrotu poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 15 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku . Nie ma tutaj kryteriów dochodowych, a tego typu dofinansowanie przysługuje raz na 3 lata.

Na turnusy rehabilitacyjne:

  Do wniosku dołączamy:
• Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
• Wniosek od lekarza o skierowaniu na turnus.
• Oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie, który nie może przekroczyć 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, a 50%na członka rodziny. Osoby, które przekraczają powyższe kryterium, mają zmniejszane dofinansowanie (to dokładnie oblicza już Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Wysokość maksymalnej sumy dofinansowania wynosi:

• I gr. inwalidzka - 27% przeciętnego wynagrodzenia.
• II gr. Inwalidzka – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
• III gr. inwalidzka – 23% przeciętnego wynagrodzenia.
• opiekun – 18% przeciętnego wynagrodzenia.
• dzieci do lat 16 oraz dzieci w wieku 16-24 lata uczące się i nie pracujące otrzymują dofinansowanie jak osoby z I gr. Inwalidzką.

Na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny:

Do wniosku dołączamy:
1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2. Kopię zrealizowanego zakupu przedmiotu ortopedycznego potwierdzonego przez świadczeniodawcę oraz fakturę.

W przypadku dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego niezbędne są dokumenty:

1. Zaświadczenie od lekarza specjalisty.
2. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiedniej sumy na zakup sprzętu.
3. Fakturę z nazwą sprzętu i sumę.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 60% ceny zakupu, ale nie więcej niż 5 – krotne przeciętne wynagrodzenie. Dofinansowanie przysługuje raz na rok.

                 Ponad to z mł. chor. szt. w st. spocz. Mirosławem Wójciak można zawierać ubezpieczenie grupowe na życie członków koła jakie zarząd koła prowadzi . Stosowne druki wniosków i inne niezbędne dokumenty posiada w/w członek komisji i udziela informacji o zasadach ich wypełniania .

UWAGA! Informujemy, iż od dnia 01 marca 2015r. nastąpiła  zmiana numerów telefonów w WBE Szczecin.
Dla ułatwienia kontaktu poniżej podajemy wykaz nowych i dotychczasowych numerów telefonów inspektorów obsługujących poszczególne numery świadczeń emerytalno - rentowych.
Przy wyszukiwaniu odpowiedniego numeru telefonu dla określonego świadczenia, należy brać pod uwagę TYLKO DWIE OSTATNIE CYFRY POSIADANEGO NUMERU ŚWIADCZENIA (przed ukośnikiem) np.:
Nr świadczenia: 12545/1 - tel. 261 452 457; 17501/1; - tel. 261 452 452
Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.

W przypadku przesunięcia terminu wprowadzenia przedstawionych zmian stosowna informacja ukaże się na stronie internetowej biura: http://www.wbe.szczecin.pl/
a kontakt telefoniczny odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dwucyfrowa końcówka świadczenia  - numer telefonu

 Numer telefonu
 • nr świadczenia - 00-10 - numer telefonu - 261-452-452
 • nr świadczenia - 11-21- numer telefonu -  261-452-47
 • nr świadczenia - 22-32 -  numer telefonu - 261-452-45
 • nr świadczenia - 33-43 -  numer telefonu -261-452-459
 • nr świadczenia - 44-54 - numer telefonu - 261-452-457
 • nr świadczenia - 55-65 -  numer telefonu - 261-452-26
 • nr świadczenia - 66 -  numer telefonu - 261-452-266
 • nr świadczenia - 67-77 -  numer telefonu - 261-452-473
 • nr świadczenia - 78-88 - numer telefonu - 261-452-476
 • nr świadczenia - 89-99 - numer telefonu - 261-452-464

WINDYKACJA

Dwucyfrowa końcówka  świadczenia -numer telefonu

Numer telefonu:
 • nr świadczenia - 00-32261 - numer telefonu - 452-44
 • nr świadczenia - 33-66 - numer telefonu - 261-452-475
 • nr świadczenia - 67-99 - numer telefonu - 261-452-456

POZOSTAŁE
        Numer telefonu
        Dział socjalny
 • 261-452-472
 • 261-452-367

Poniżej zachęcam do przejrzenia linku poradnika"Damy radę", omawiający zasady i sposoby opieki nad przewlekle chorymi.
Zachęcam do wejścia na stronę: www.damy-rade.info, gdzie można znaleźć pełną, opatrzoną rysunkami i zdjęciami wersję poradnika, a nawet wersję filmową. Poradnik zawiera takie rozdziały;

• jaki jest system opieki w Polsce,
• przewlekle chory w domu,
• opiekun przewlekle chorego,
• opieka w świetle prawa
• a także wiele innych, przydatnych w tak trudnych sytuacjach informacji.

Gorąco zachęcam do pobrania i przestudiowania oraz zastosowania, bo jest napisany z głęboką znajomością rzeczy, przystępnie i praktycznie. 
Poniżej link ;

http://damy-rade.info/wp-content/uploads/2014/08/poradnik-Damy-Rad%C4%99-BMP.pdf
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL